Рубрика: Անգլերեն 5

The Wind and The Sun

One afternoon the Wind and the Sun were having an argument, about who was stronger.

“I have uprooted huge trees and drowned millions of ships”.

“You can’t do either of those things”, said the Wind proudly.

The Sun smiled and shrugged.

“That doesn’t mean you are more powerful”, said he.

“I can cover you with clouds so that no one can see you.  You can’t do it to me,’ said the Wind.

But the Sun just smiled warmly.

I still think. “I am stronger than you,” he said calmly.

The Wind began to grumble. He didn’t like the idea of the Sun being stronger than him.

“Why don’t we a test?”

The Wind finally suggested. He whipped around looking for something to show off his strength.

“Shall we see who can knock down the most numbers of houses?” he asked.

“Let’s keep it simple. See that man over there?” asked the Sun.

The Wind looked down and saw a man walking down a road. He was whistling happily to himself and had a shawl thrown across his shoulders.

“Shall we see, who can force him off the road first?” the Wind asked.

“No, that will hurt him”, the Sun replied. “Let’s just see, who can take his shawl off.

The Wind shrugged and whipped around the sky. He huffed and puffed and made the leaves shiver in the trees. The man frowned at the sky and wrapped his shawl tightly around himself.

Thunderclouds appeared in the sky. Animals began running for shelter and the Wind began to roar. The man wrapped his shawl even tighter. Soon the thunder clouds drifted away. The Wind had blown himself out.

“I give up, I can’t do it”, panted the Wind.

He curled up on top of a cloud to catch his breath.

“Now it is my turn” said the Sun.

He yawned lazily and stretched his rays. He seemed to grow brighter and bigger in the sky.

Soon it was as hot as a summer day.

The man looked up at the sky and wiped his sweat off his forehead.

“What strange weather we’re having today”, he said to himself. Then he took hisshawl off and tucked it under his arm.

“Looks like you win”, the Wind agreed cheerfully.

“You don’t have to knock the man down to take his shawl off”, said the Sun with theteasing smile.

They laughed together and watched the man walking down the road, again whistling happily to himself.

 1. argument-փաստարկ, uprooted-արմատախիլ, shrugged-ուսերը վեր հանել, cover-կազմ, smiled warmly-մեղմ ջպտալ, said calmly-հանգիստ ասել, suggested-առաջարկել, strength-ուժ, whipped-հարած, huffedկատաղել, puffed-փքվեց, wrapped his shawl tightly around himself-փաթաթված նրա շալը սերտորեց իր շուրջը, shelter-ապաստան, drifted away-հեռացել, curled up-գանգրացրեց մինչև, yawned lazily-ծուլորեն հորանջել,  wiped his sweat-սրբեց իր քրտնիքը, cheerfully-ուրախությամբ, teasing smile-առաջվա ժպիտ, whistling happily-սուլում է ուրախությամբ:
 2. What were The Wind and the Sun talking about?                                                                          Talking about who was stronger
 3.  What did the Wind say?                                                                                                                      Wind say that he has uprooted huge trees and drowned millions of ships.
 4. What can he cover with?                                                                                                                   He can cover her with clouds so that no one can see him.5. Was the Sun angry?                                                                                                                             Yes, the sun was angry. 

  6. Did they have a test, and what test it was?                                                                                 Yes, they have a test. Test is who can knock down the most numbers of houses.

  7. Did the Wind suggest, and what did it do after that?                                                              They suggest knock down the most numbers of houses, and he looked down and saw a man walking down a road.

  8. Who was walking down a road?                                                                                               The man walking down a road.

  9. Say what the Wind did to show his strength?                                                               The Wind shrugged and whipped around the sky.

  10. What did the man do, when thunderclouds appeared in the sky?                             The man frowned at the sky and wrapped his shawl tightly around himself.

  11. What did the Sun do?

  He yawned lazily and stretched his rays.

  12. Who won the test?

  Not who win. 

  13. What did the man say about the weather?                                                                        What strange weather we’re having today.

  14.  What did they do after all?                                                                                                      After all they aughed together and watched the man walking down the road, again whistling happily to himself.

Рубрика: Արևմտահայերեն գրականության օրեր

Նապաստակի մը օրագիրը

 

Հարցեր և առաջադրանքներ`

 1. Ինչ իմաստով է օգտագործված սիրել բառը հետևյալ նախադասությունների մեջ:                    Որքան կսիրեի ես ալ ուրիշ աշխարհներ տեսնել:                                                                              Կտուց ունենալ չէի սիրեր:                                                                                                                      Այստեղ սիրել բառը օգտագործվում է որպես ապագայում եթե լինել ես կանեի…:
 2.  Բացատրիր տրված արտահայտությունները:                                                                                    Մժեղները պարս կուգան:                                                                                                                      Մրջունները պարում են:                                                                                                                          Ականջներես կախվեցա օդին մեջ:                                                                                                        Ականջներիցս կախվեցի օդի մեջ:
 3. Դու’րս գրիր տողեր, որոնցից երևում է, որ նապաստակի օրագիր ենք կարդում:                       Հոս կվերջանա նապաստակի օրագրությունը:
 4. Ինչ հարաբերությունների մեջ է նապաստակը մյուս կենդանիների հետ:                                    Նապաստակը չի սիրում մյուս կենդանիներին բացի նապօաստակներից և իրենից:
 5.  Ինչու ընդհատվեց օրագիրը: Ինչ պատահեց նապաստակին: Կարդա այն հատվածը, որտեղ ասվում է այդ մասին:                                                                                                                   Օրագիրը ընդհատվեց նրա համար, որ որսորդը եկավ իր շնի հետ և սպանեց նապաստակներին:
Рубрика: Անգլախոսների ակումբ

Donald Trump

iWorld leaders have congratulated Donald Trump on his surprise win in the U.S. Presidential election on Tuesday. Other leaders were a little less warm. Mr Trump defeated his rival Hillary Clinton to become the USA’s 45th President. He will take office on January 20, 2017. He will then be aged 70 years, 7 months and 6 days. This means he will be the oldest person to become President. In his victory speech, Mr Trump told Americans: «Working together, we will begin the urgent task of rebuilding our nation and renewing the American dream. [We will] have the strongest economy anywhere in the world. At the same time, we will get along with all other nations willing to get along with us.»

Russia’s president Vladimir Putin was among the first to congratulate Mr Trump. He said: «We are ready to do our part to return Russian-American relations to a stable path of development.» China said it looked forward to working, «in a constructive way that avoided conflict and confrontation». Mexican President Pena Nieto said: «Mexico and the United States are friends, partners and allies and we should keep collaborating.» France’s President Francois Hollande said the result, «opens a period of uncertainty». Germany’s Justice Minister tweeted: «The world won’t end, but things will get more crazy.» Japan’s Prime Minister Shinzo Abe said: «Hand in hand with Mr Trump, we will try to work together.»

Рубрика: Արևմտահայերեն գրականության օրեր

ՑՈՐՅԱՆԻ ԾՈՎԵՐ

Հովե՜ր կ’ացնին.
Ու ցորյաններս հուշիկ հուշիկ կարթըննան.
Իրենց խորքեն կը հոսի դող մ’անսահման:
Գեղադալար կողերն ի վար բըլուրին
Ծովե՜ր կ’անցնին:

Հովե՜ր կ’ացնին.
Ա՛յնքան կ’հորդի, կը կատղի դաշտը հուռթի`
Որ պիտի հոն արածող ուլը խեղդի:
Գոգին մեջեն ալետատան հովիտին
Ծովե՜ր կ’անցնին:

Հովե՜ր կ’անցնին.
Ու ցորյանին պատմուճանները ծըփուն
Մերթ կը պատռին, մերթ կը կարվին փողփողուն:
Ըստվերի մեջ, լույսերու մեջ փրփրագին
Ծովե՜ր կ’ացնին:

Հովե՜ր կ’անցնին.
Քիստերուն տակ կ’ալեծփին եղիներ`
Ուր լուսնակն իր սափորին կաթն է հոսեր:
Կալերեն գյուղ, գյուղեն մինչև աղորին
Ծովե՜ր կ’անցնին:

Հովե՜ր կ’անցնին.
Զըմրուխտներով կը ծփա դաշտը անհուն:
Ծիտը կ’երգե թառած ճյուղի մ’օրորուն`
Մինչ իր տակեն ցորյաններու մոլեգին
Ծովե՜ր կ’անցնին,
Հովե՜ր կ’անցնին:

Հարցեր և առաջադրանքներ`

 1. Տարվա որ եղանակը և օրվա որ պահն /պահերը/ է նկարագրված:                                                 Եղանակը աշուն է, իսկ օրվա պահը երեկո է:
 2. Տրված մակդիրները բացատրիր`Անսահման դող-անհդատ վշարժուն, բլուրին գեղադալար կողեր-բլուրների գեղադալար կողմեր, ալետատան հովիտ-տարուբերող հեվիտ, ցորյաններու մոլեգինհ ծովեր-ուժեղ օրօրվող հասկերը նման են ալեկոտ ծովերի:
 3. Դուրս գրիր ցորենի ամենապատկերավորնկարագրությունն, նկարիր ու ընտրությունդ բացատրիր:
 4. Ինչ տրամադրությունն է արտահայտում բանաստեղծությունը: Պատճառաբանիր:
Рубрика: Անգլերեն 5

Հեքիաթ շիլաշփոթ

In the morning selfish raven was walking in forest. On the way he hit the mushroom. Suddenly magpie came and sat on the ox’s horns from the sky.

One day a magpie decided to hold a party. All the animals  to gathered in the forest and had a good time. The tired ox was also dancing. The fly was jumping too. Only the snail and the mushroom were sitting, because they didn’t know how to jump and sing.

 

Рубрика: Ռուսերեն 5

Волшебство

Что такое волшебство?  Верите ли вы в чудеса?  С вами  когда-нибудь произошло что-нибудь необычное?  Какое бы вы хотели чудо, чтобы произошло с вами?

Волшебство это чудеса, которые происходят когда их не ждешь.  Я верю в чудеса, потому что они происходят с добрыми и хорошими людьми. На каждый новый год дед мороз приносит подарки и кладет под елку. Я бы хотела посетить другую планету.

Рубрика: Բնագիտություն

Քարոլորտ. Երկրի ներքին կառուցվածքը

Image_690 загруженное (1)

Երկրագունդն, ըստ ներքին կառուցվածքի, բաժանվում է երեք հիմնական մասերի։ Կենտրոնում միջուկն է, նրանից վերև՝միջնապատյանը, ապա՝երկրակեղևը:
Միջուկը կազմված է երկու շերտից ՝ներքին և արտաքին: Միջուկի ջերմաստիճանը հասնումէ 5000 աստիճանի: Միջուկից դեպի երկրակեղև ջերմաստիճանը նվազում է: Ներքին միջուկը պինդ վիճակում է, արտաքինը’ կիսահեղուկ: Միջուկը կազմված է հիմնականում երկաթից և նիկելից:

Միջնապատյանը զբաղեցնում է Երկրի ծավալի մոտավորապես 4/5 մասը: Չնայած միջնապատյանի ջերմաստիճանը բավականին բարձր է’ մինչև 2900 °C, սակայն բարձր ճնշման պատճառով այն հիմնականում պինդ վիճակում է: Նրա վերին մասում փափկավուն շերտն է, որտեղ նյութերը կիսահալված, հրահեղուկ վիճակում են:
Երկրակեղևի հաստությունը ցամաքում կազմում է 30-80 կմ, իսկ օվկիանոսների հատակին’ 5-10 կմ: Այն կազմում է Երկրի ծավալի 1/100 մասը:
Երկրակեղևը կազմված է կարծր և փխրուն ապարներից: Կարծր ապարներեն, օրինակ’ քարերը, քարածուխը, քարաղը, փխրուն ապարներից են կավը, ավազը, տորֆը:
Ժողովրդական տնտեսության մեջ օգտագործվող ապարները կամ հանքանյութերն անվանում են նաև օգտակար հանածոներ:
Օգտակար հանածոներից են, օրինակ’ նավթը, քարածուխը, տորֆը, բնականգազը: Դրանք վառելանյութեր են:
Կարևոր օգտակար հանածոներ են նաև մետաղները։
Ապարներում կան նաև այնպիսի հանքանյութեր, որոնք իրենց բացառիկ գեղեցկության և եզակիության շնորհիվ համարվում են թանկարժեք քարեր: Այդպիսիք են, օրինակ’ ալմաստը, սուտակը, զմրուխտը:
Բնության ամենակարևոր պաշարներից է նաև հողը: Հողի կազմության մեջ գերակշռում են քայքայված լեռնային ապարների մասնիկները և հումուսը (բնահող): Վերջինս առաջանում է հարյուրամյակների ընթացքում կենդանական ու բուսական մնացորդների քայքայումից: Հողային շերտով ծածկված է Երկրի ցամաքային մակերևույթի գրեթե 9/10 մասը:
Երկրակեղևը և միջնապատյանի վերին մասը միասին կազմում են քարոլորտը: Այն Երկրի բաղադրիչներից է:
Օվկիանոսներն ու ծովերը, լճերը, գետերը, աղբյուրները, արհեստական ջրամբարներն ու ստորերկրյա ջրերը կազմում են Երկրի ջրային բաղադրիչը’ ջրոլորտը:
Երկրի օդային բաղադրիչն անվանում են մթնոլորտ:
Կենդանի օրգանիզմներն իրենց միջավայրով հանդերձ կազմում են կենսոլորտը: Ինչպես տեսաք, Երկրի կառուցվածքի բաղադրիչներ են քարոլորտը, ջրոլորտը, մթնոլորտը, կենսոլորտը:
Հնուց ի վեր մարդիկ ձգտել են իմանալու, թե ինչ կա մեր մոլորակի ընդերքում: Այդ նպատակով դիմել են ուսումնասիրման տարբեր եղանակների: Օրինակ’ Երկրի ընդերքը հետազոտել են խոր հորատանցքեր փորելու միջոցով: Երկրի ընդերքի մասին տեղեկություններ ստացել են նաև բնական երևույթների ուսումնասիրության ընթացքում: Օրինակ’ հրաբուխների ժայթքումները և տաք աղբյուրների գոյությունը հիմք են տվել եզրակացնելու, որ Երկրի խորքում նյութերը տաք և հալված վիճակում են:

Рубрика: Իմ գրադարան

Փոքրիկ հրաշագործ Օլիվեր Մունը

real-life_2

Ես կարդում եմ Օլիվեր Մունի արկածների մասին գիրքը: Օլիվեր Մունը մի փոքրիկ տղա է, ով ապրում է հրաշագործների ընտանիքում: Նրա ընտանիքի անդամներն են՝ մայրիկը, հայրիկը և Օլիվերի քույրը՝ փոքրիկ վհուկը: Նա իր դպրոցի ամենափոքր աշակերտն է: Նրա ընտանիքը մի օր, կարելի է ասել, հրաժարվում է հրաշագործ լինելուց: Նա փորձում է վերահամոզել իր ընտանիքին, բայց նա չի կարողանում: Հաջորդ օրը նա դպրոց գնալիս պատմում է այդ վատ լուրը իր ամենամտերիմ ընկերոջը: Ընկերը ասում է, թե ուշքի կգան: Բայց Օլիվերը կասկածում է այդ պատասխանին: Երբ նա դպրոց է գնում, նրա օրը սկսվում է վատ, օրինակ՝ նա իր ուսուցչին դարձնում է  ավանակ: Իսկ հետո գալիս է տնօրենը և ասում…

Եթե ուզում եք իմանալ, թե ինչ է լինելու հետո, պետք է ընդամենը կարդալ այս գիրքը: Իսկապես, շատ զվարճալի և հետաքրքիր է <<Փոքրիկ հրաշագործ Օլիվեր Մունը>> գիրքը:

Կարով եք կարդալ այստեղ

Рубрика: Ավետիս Իսահակյան

Մեկը չեղավ, որ իմանար…

Մեկը չեղավ, որ իմանար վշտերս,
Քնքուշ ձեռքով դարման աներ վերքերիս.
Մեկը չեղավ, որ գուրգուրեր վարդերս,
Անուշ բույր տար, վարդի գույն տար երգերիս:

Կյանքս կտամ սրտից բխած համբույրին,
Ա՜խ, թէ մեկը ինձ հասկանա՜ր ու սիրե՜ր:
Ի՞նչ կա երկրում և՛ սրբազան, և՛ անգին,
Քան թէ զոհվել, քան թէ լինել անձնվեր:

Բայց ես կյանքում շա՛տ սիրեցի ու լացի, —
Մեկը չեղավ, որ ամոքեր վշտերս,
Սիրող սրտի ծարավ, ծարավ մնացի,
Մեկը չեղավ, որ գուրգուրեր վարդերս…