Рубрика: Անգլերեն 6

Homework

Ex. 1, (Learn the explanation of the words),  ex.2, (Listen to the dictation and write).

 1. 5
 2. Diferent-տարբեր
  each-յուրաքանչյուր
  participate-մասնակից
  prize-մրցանակ
  program-նախագիծ
  promot-խցանում
  raffle-խաղադրույք
  succes-հաջողություն
  summer-ամառ
  teenager-դեռահաս
  ticket-տոմս
Рубрика: Անգլերեն 6

Homework

 1. Try to find some other words, make your own dictionary. (Փորձեք ինքներդ գտնել նման բառեր, որոնք միանման կամ մոտավորապես նման են հնչում և՛ հայերենում, և՛ անգլերենում):

Կիլո-kilo
Սանտիմետր-cantimeter
Բայց-but
Լույս-light
Գնա-go
Ես-yes
Լսել-listen
Փրես-press
Ավտոբուս-bus
Ինֆորմացիա-information
Դուռ-door
Ռևոլուցիա-revolution
Ջինս- Jeans
Թեյ-tee
Դոգ-dog
Բանան-banana
Հերոս-hero
Ֆուտբոլ-football
Ապրիլ- april
Քար-car
Դուստր-daughter
Շոր-short
Ժակետ-jacket
Հայ-hi
Բասկետբոլ-basketball
Վոլեյբոլ-volleyball
Բեյսբոլ-baseball
Սպորտ-sport
Հավ-hat
Շուտ-food
Մոլ-call
Post-փոստ
dog-սոկ

Рубрика: Անգլերեն 6

«My May Project»

May is start and may gathering start too. All students and teachers have may project. They start do it. I have may project too. I do one project with miss Bush, other with miss Gohar and another with miss Mariet. With miss Bush we do the vidios, where we say about may project. Who have it? What is it? And another… With miss Gohar, we to prepare to Hambardzum. We will go to collect 7 flowers, 7 handful water and 7 leaf, for play a game. This game play only in Hambardzum. We will do traditional dish; spas. With miss Mariet we will do presentation «Anush» poem. We will present it with friends. I am will be Anush in it. It’s my basic projects in may.

Рубрика: Անգլերեն 6, Անգլերեն ընտրություն

The faces of Armenian revolution: Here are some of the people who helped change the government

Armenia’s Velvet Revolution was a grass-roots, nonviolent movement that toppled the decade-long rule of President Serzh Sargsyan. The movement started when opposition leader Nikol Pashinian launched a cross-country walk to protest the ruling party’s attempts to prolong Sargsyan’s rule.

 

Pashinian’s march inspired a series of civil disobedience acts across the capital, Yerevan, including street protests, road blockages and labor strikes. Tens of thousands of Armenians took part, many of them young and frustrated at the corruption, nepotism and economic inequality created under the Republican Party’s entrenched rule. The movement held Yerevan’s city center hostage for days as the demonstrators demanded that Sargsyan — who had become prime minister when he was termed out as president — step down.

Finally, after weeks of protest, Sargsyan resigned April 23. Parliament held new elections for prime minister. After one failed attempt, the Republican Party agreed to elect Pashinian as prime minister on May 8, ending the three-week standoff between the streets and the ruling elite.

The revolution was remarkable in both its scope and scale, and because it gave Armenians hope that they could use peaceful, public demonstrations to force change after years of economic and political disparity among the small South Caucasus nation’s population of 2.9 million.

In the beginning, demonstrations were dominated by Yerevan’s young. But the movement quickly spread to other generations, from Yerevan’s urban middle class to retirees elsewhere in the country.

Here are some of their stories.

Yerevan Protests
Leila Gevorgian, 78, became famous after a picture of her attending street protests in the Armenian capital of Yerevan against former Prime Minister Serzh Sargsyan went viral. Brendan Hoffman / For the Los Angeles Times

The revolution veteran

Leila Gevorgian, 78, walked three miles every day from her apartment on the outskirts of Yerevan to the city center to join the demonstrations. Then, for hours she would march in circles with other protesters to block traffic and paralyze the capital. When the sun went down, the petite, gray-haired great-grandmother walked back to the apartment she shares with her son and daughter-in-law.

The next day, she’d get up and do the same.

“I never missed a day,” she said in her living room the night before Pashinian became prime minister. “As soon as you leave, I’m heading back to the square to celebrate with them.”

On May 2, Gevorgian stood in Republic Square with tens of thousands of others to watch parliament question Pashinian for 10 hours. The temperature was close to 80 degrees and the sun beat down on the demonstrators. Gevorgian stood in front of the crowd. Someone gave her a baseball cap with the words “I am Nikol.” A local photographer posted her photos on social media, and the image of Gevorgian’s face — her eyes squinting from the sun and her lips pursed — went viral. The Armenian internet named her the Grandmother of the Revolution.

Last month’s protests were not her first, nor will they be her last, Gevorgian said. In 2008, she protested against Sargsyan’s first contested presidential election. She stood in front of a tank, raised her fist and shouted, “If you want to pass, you’ll have to drive over me.” The tank retreated, she said.

Gevorgian said she wants justice and peace for Armenia. And better healthcare and fair pensions. She gets $66 a month. “It’s hardly enough to buy toilet paper,” she said. …

Բառարան

nonviolent-չկապված

movement-շարժում

toppled-հաղթահարել

decade-long-տասնամյակների ընթացքում

attempt-փորձ

civil-քաղաքացիական

Շարունակությունը և թարգմանությունը` այստեղ

Рубрика: Անգլերեն 6

Homework

1 a new / woollen / red / smart / hat — a smart, new, red, woollen hat 
2 a(n) modern / luxurious / Italian / car — a modern, Italian,  luxurious car
3 two / long / blue / beautiful / dresses — long, beautiful, blue, two dresses
4 a gold / tiny / round / Russian / coin — a tiny, gold, round, Russian coin 
5 a plastic / blue / little / spoon — a little, blue, plastic spoon

The children played quiet / quietly.
Have you seen Rebecca recent / recently?
It was raining heavy / heavily yesterday.
He’s a slow / slowly runner.
She gave it a careful/carefully look.
She sings good / well.
She speaks perfect / perfectly German.
She bought a nice / nicely dress.

delicious fancy intersting
A: What did you do last night, Ben?
B: Nothing special. I just watched an 1) intersting documentary on TV. What about you?
A: I met a friend from school and we went to a 2) fancy restaurant. The food was
really 3) delicious

hard last well
A: How did you do in the race yesterday?
B: Not very 4) last . Although I tried 5) hard. » I came in 6) well
A: Cheer up. What matters is that you did your best.
confusing really hard
A: Did you finish your Maths homework, Camila?
B: Yes, Dad but it was 7)hard difficult. I had a 8) really time understanding
all the formulas.
A: I know. Some of them can be 9) confusing. Anyway, next time you have problems, just ask.

 1. at breakfast / I / drink milk / always -I always drink milk at breakdast
 2. goes to work / by bus / never / Diego — Diego never goes to work by bus
 3. At school /yesterday / hard / I worked — Yesterday at school I worked hard
 4. his books / often / forgets / Tom — Tom often forfets his book
 5. home / last night / they went / on foot — Last night they went home on foot
 6. for an hour / in the queue / patiently / he waited — He waited patiently on the queue for an hour
 7. he goes / often / abroad / on business — Often he goes abroad on budiness
Рубрика: Անգլերեն 6

Radioactive Pollution in Armenia

In Armenia very popular Radioactive Pollution.

Radioactive Pollution

This is one of the most dangerous forms of pollution as it is extremely harmful and can even result in death. This type of pollution has risen in the 20th century with the rise of atomic physics and nuclear weapons (ատոմային ֆիզիկա և միջուկային զենքեր). Radioactive pollution results in the pollution of the air and land with radioactive poisoning.

 

Radioactive Pollution created on Armenian Nuclear Power Plant. It’s very big station and it  located 36 kilometers west of Yerevan. The station was shut down because of Armenia’s 1988 earthquake. However, there was a shortage of energy in Armenia, which led the government to re-open the plant in 1993.The second plant open in October 26, 1995. The energy of the plant is very harmful for human. So people living near the plant are exposed to radiation. That’s not good for a humans.

 

Рубрика: Անգլերեն 6

Different Types of Pollution (Աղտոտում)

There are eight different types of pollution: air pollution, water pollution, soil pollution, noise pollution, radioactive pollution, light pollution, thermal pollution, and visual pollution.

Air Pollution

Air pollution is the contamination (աղտոտում) of the natural air by mixing it with different pollutants such as harmful fumes (ծուխ) and chemicals.

Water Pollution

Water pollution is the contamination of the water on Earth. It includes contamination by pollutants such as chemical, bacterial or particulate (մասնիկներ) that reduces the purity of the water.

 

Soil (հող) Pollution

Soil pollution, also known as land pollution is the contamination of the soil or the land that prevents (խանգարել) growth of natural life.

 

Noise Pollution

Noise pollution is the loud noise that is created by human activity that disrupts (վնասել) the standard of living in the affected area. Pollution can stem from things such as traffic, railroads, concerts, loud music, airplanes, fireworks etc.

 

 

 

Radioactive Pollution

This is one of the most dangerous forms of pollution as it is extremely harmful and can even result in death. This type of pollution has risen in the 20th century with the rise of atomic physics and nuclear weapons (ատոմային ֆիզիկա և միջուկային զենքեր). Radioactive pollution results in the pollution of the air and land with radioactive poisoning.

 

Light Pollution

Light pollution is the over illumination of a certain area that is considered as obtrusive. It is considered pollution especially when it interferes with astronomical observation. The most common way to determine if an area is polluted is to look at the stars, if you can see them, your area is not so polluted.

 

Thermal Pollution

Thermal pollution is when the temperature increases in a particular area over time. This heat is often caused by air pollution and the release of carbon gases in that area that traps more heat on the Earth. The earth has a natural thermal cycle, but excessive temperatures can result in long term effects.

 

Visual Pollution

Although not a life threatening form of pollution, it can be considered as unappealing to the eyesight. This form of pollution is when there are obstructions to views caused by billboards, powerlines, construction areas and even high rises. It does not have immediate health effects but can have slow effects.