Рубрика: Երաժշտություն

Լեյլըմ լե լե….

Սասնա գեղէն երկու հարս,
Լեյլըմ լե լե, լեյլըմ լե լե,
Լե, լե, լե մայրո,
Մտել են գետ, կը լողեն,
Սևիկ, սիրուն, շատ խորոտիկ,
Խորոտիկ մայրո:
Ելել են ափ, կը դողեն
Լեյլըմ լե լե, լեյլըմ լե լե,
Լե, լե, լե մայրո,
Քանց նռան հատ կը շողեն,
Սևիկ, սիրուն, շատ խորոտիկ,
Խորոտիկ մայրո:

Լեյլըմ լե լե, լեյլըմ լե լե,
Լե, լե, լե մայրո,
Սևիկ, սիրուն, շատ խորոտիկ,
Խորոտիկ մայրո:

Աղջի, քու անուն Շուշան,
Լեյլըմ լե լե, լեյլըմ լե լե,
Լե, լե, լե մայրո,
Դեյրա ունիս խշխշան,
Սևիկ, սիրուն, շատ խորոտիկ,
Խորոտիկ մայրո:
Աղջի, արի՝ բան ասեմ
Լեյլըմ լե լե, լեյլըմ լե լե,
Լե, լե, լե մայրո,
Մազերըդ մանրիկ հյուսեմ,
Սևիկ, սիրուն, շատ խորոտիկ,
Խորոտիկ մայրո:

Լեյլըմ լե լե, լեյլըմ լե լե,
Լե, լե, լե մայրո,
Սևիկ, սիրուն, շատ խորոտիկ,
Խորոտիկ մայրո:

Աղջի, գինուց անուշ իս,
Լեյլըմ լե լե, լեյլըմ լե լե,
Լե, լե, լե մայրո,
Հա՛մ խընկենի, հա՛մ նուշ իս,
Սևիկ, սիրուն, շատ խորոտիկ,
Խորոտիկ մայրո:
Աղջի, քեզի բերի նուռ,
Լեյլըմ լե լե, լեյլըմ լե լե,
Լե, լե, լե մայրո,
Բարով գնանք ժամու դուռ,
Սևիկ, սիրուն, շատ խորոտիկ,
Խորոտիկ մայրո:

Рубрика: Երաժշտություն

Հեյ Նարե, Նարե…

Նարեն ելել է, սար սնձի կերթա,
Մազերն արձակել, շաղ տալեն կերթա:
Յարոջ աչքի դեմ կաքավի նման,
Սեր անելեն յար, էլել է կերթա:

Հեյ Նարե-Նարե, ջիգյարս վառե,
Իմ սիրած յարս ախ մինուճար է:
Հեյ Նարե-Նարե, ջիգյարս վառե,
Իմ սիրած յարս ախ մինուճար է:

Սարերի եղնիկ, դու չքնաղ Նարե,
Հազարներին յար, սիրտ կհմայե,
Կարոտած աչքի դու սիրո երազ,
Հմայված տեսքի, ախ սիրո մուրազ:

Հեյ Նարե-Նարե, ջիգյարս վառե,
Իմ սիրած յարս ախ մինուճար է:
Հեյ Նարե-Նարե, ջիգյարս վառե,
Իմ սիրած յարս ախ մինուճար է:

Рубрика: Երաժշտություն

Դերիկո հոյ-նար, Աման, աման, Դերիկո յար

Դերիկո հոյ-նար

Դերիկո, հո՛յ-նա՜ր, հո՛յ-նա՜ր, հո՛յ-նա՜ր,

Դերիկո ջան,

Դերիկո, հո՛յ-նա՜ր, հո՛յ-նա՜ր, հո՛յ-նա՜ր,

Խանըմե ջան:

Դերիկոն էլավ, կէրթեր օղին,

Դերիկո ջան,

Լուսընակ զարկեց վըզի դողին,

Դերիկո ջան,

Ես ղուրբան եմ քո ստեղծողին,

Դերիկո ջան:

Դերիկո, հո՛յ-նա՜ր, հո՛յ-նա՜ր, հո՛յ-նա՜ր,

Դերիկո ջան,

Դերիկո, հո՛յ-նա՜ր, հո՛յ-նա՜ր, հո՛յ-նա՜ր,

Խանըմե ջան:

Դերիկոն էլավ, կէրթեր իգին,

Դերիկո ջան,

Կըշորորար մեջ օրթոգին,

Դերիկո ջան,

Ով որ տեսներ, կէլներ հոգին,

Դերիկո ջան:

Դերիկո, հո՛յ-նա՜ր, հո՛յ-նա՜ր, հո՛յ-նա՜ր,

Դերիկո ջան,

Դերիկո, հո՛յ-նա՜ր, հո՛յ-նա՜ր, հո՛յ-նա՜ր,

Խանըմե ջան:

Դերիկոն էլավ, կէրթեր մարագ,

Դերիկո ջան,

Իր ուտելիք՝ մեղր ու կարագ,

Դերիկո ջան,

Իր հագնելիք քեզ մումբարաք,

Դերիկո ջան:

Դերիկո, հո՛յ-նա՜ր, հո՛յ-նա՜ր, հո՛յ-նա՜ր,

Դերիկո ջան,

Դերիկո, հո՛յ-նա՜ր, հո՛յ-նա՜ր, հո՛յ-նա՜ր,

Խանըմե ջան:

Աման, աման, Դերիկո յար

 1. Էրնեկ ես ծառ եղնեի,

Էրնեկ ես ծառ եղնեի,

Ձեր դռանը բուսնեի,

Ձեր դռանը բուսնեի,

Աման, աման, Դերիկո յար:

 

 1. Սարեն անցան հավքերը,

Սարեն անցան հավքերը,

Կիսատ չի մնա սերդ,

Կիսատ չի մնա սերդ,

Աման, աման, Դերիկո յար:

 

 1. Բոյը երկան ու սիրուն,

Բոյը երկան ու սիրուն,

Հազար էրնակ քու տիրուն,

Հազար էրնակ քու տիրուն,

Աման, աման, Դերիկո յար:

 

 1. Սուն ու գերան քար է պետք,

Սուն ու գերան քար է պետք,

Սրտով սիրած յար է պետք,

Սրտով սիրած յար է պետք,

Աման, աման, Դերիկո յար:

 

 1. Երկան արտը գարի է,

Երկան արտը գարի է,

Նշանվելու տարի է,

Նշանվելու տարի է,

Աման, աման, Դերիկո յար:

 

Рубрика: Երաժշտություն

Օրհնե Հիսուս, օրհնե Քրիստուս

Օրհնե Հիսուս, օրհնե Քրիստուս

Թագվորահոր օրհնութհյունով,

Թագվորամոր օրհնութհյունով,

Հայրապետաց օրհնութհյունով,

Վարդապետաց օրհնութհյունով,

Քահանայից օրհնութհյունով:

 

Օրհնայլ ծառը նոր կագնեցավ,

Խաչն էլ գլխին արդ բազմեցավ,

Քախցր պտղով զարդ արվեցավ,

Անմահության հոտ բուրեցավ,

Սուր օրհնություն տարածվեցավ,

Թշնամու սրիրտը քախցրացավ:

 

Բարի հրամեք թագավորներ,

Բարի հրամեք կնքահայրեր:

Օրհնե Հիսուս, օրհնե Քրիստուս,

Օրհնե Հիսուս, օրհնե Քրիստուս:

 

Рубрика: Երաժշտություն

Ղարզաբերդը բլիր է

 

Սարերը կանաչ հոտով, յաման յար,

Սիրտս լիքն է կարոտով, յաման յար:

Յարս ընձնից բեզարած, յաման յար,

Տուն կուգա հանդի մոտով, յաման յար:

 

Ղարսա բերդը բլիլ է, յաման յար,

Յարս տակին քնիլ է, յաման յար:

Սարերը կանաչ խոտով, յաման յար,

Սիրտս լիքն է գարունով, յաման յար:

Рубрика: Երաժշտություն

Կաքավն եկավ

Կաքավն եկավ,

Արտըս մընաց հերկելու,

Քունըս տարավ,

Յարըս մընաց գըրկելու:

Այ օրոն օրոն ծաղիկ:

Կաքավն եկավ,

Արտըս մընաց հերկելու,

Կարմիր ու տորոն ծաղիկ,

Քունըս տարավ,

Յարըս մընաց գըրկելու

Հարսն ու աղջիկ եմ կիտել,

Գան քեզի գովան, ծաղիկ:

Սարերի ալվան ծաղիկ,

Կարմիր ու դեղին ծաղիկ:

Յարիս ձեր մեջը առեք,

Վըրեն դուք միտիկ արեք:

Рубрика: Երաժշտություն

Թագվոր քո ձիու

Թագվոր քո ձիու

Թագվորն քո ձիուն

Թամքն էր ոսկի

Թագվորն քո ձիուն

Հոլան էր ուսկի

Թագվորն քո ձիուն

Ղազաններ ոսկի

Թագվորն քո ձիուն

Զանգին էր ոսկի

Рубрика: Երաժշտություն

Դինգ-դոնգ

Դինգ-դոնգ ձռան երկնքում,

Դինգ-դոնգ աստղերն են ժպտում

Դինգ-դոնգ-դինգ,  երկինքն է աստղալից,

Լուռ ժպտում է մեզ հեռվից:

Դինգ-դոնգ-դինգ երկինքն է աստղալից,

Լուռ ժպտում է մեզ հեռվից:

Դինգ-դոնգ դե զնգա մեր զանգ

Դինգ-դոնգ, տուր մեզ երազանք

Դինգ-դոնգ-դինգ,  ինչ լավն է եղևնին

Ու զանգերն  իր թևերին..

Դինգ-դոնգ-դինգ ինչ լավն է եղևնին

Ու զանգերն  իր թևերին..

Դինգ-դինգ, դինգ-դինգ-դինգ-դինգ-դինգ

Դինգ-դինգ, դինգ-դինգ-դինգ-դինգ-դինգ

Դինգ,դինգ-դինգ, դինգ-դինգ-դինգ-դինգ-դինգ

Դինգ-դինգ-դինգ-դինգ-դինգ-դինգ-դինգ-դինգ

Դինգ,դինգ-դինգ, դինգ-դինգ-դինգ-դինգ

Դինգ-դինգ-դինգ-դինգ-դինգ-դինգ-դինգ

Դինգ-դոնգ-դինգ , երկինքն է աստղալից

Լուռ ժպտում է մեզ հեռվից:

Դինգ-դոնգ-դինգ երկինքն է աստղալից

Լուռ ժպտում է մեզ հեռվից:

 

Рубрика: Երաժշտություն

Արևը այնե կեսօր

 

Ղղղղղ ,Արևը այնե կեսօր,

Դե՛ քելե, դե՛ քելե, յարո ջա՛ն,

Իմ յարը կուգա էսօր,

Դե՛ քելե, դե՛ քելե, յարո ջա՛ն,

Իմ յարի գալած ճամփեն,

Դե՛ քելե, դե՛ քելե, յարո ջա՛ն,

Կըցանեմ կարմիր մասոր,                                  

Դե՛ քելե, դե՛ քելե, յարո ջա՛ն:

 

Դե՛ քելե, դե՛ քելե, դե՛ քելե, դե՛ քելե,

Դե՛ քելե, դե՛ քելե, դե՛ յարո ջան:

Դե՛ քելե, դե՛ քելե, դե՛ քելե, դե՛ քելե,

Դե՛ քելե, դե՛ քելե, դե՛ յարո ջան:

 

 Ջա՜ն, յարո, բարով եկար,

Դե՛ քելե, դե՛ քելե, յարո ջա՛ն.

Ո՞ր արտով, քարով եկար,

Դե՛ քելե, դե՛ քելե, յարո ջա՛ն,

Ես մեկ օր չէի տեսել,

Դե՛ քելե, դե՛ քելե, յարո ջա՛ն,

Ա՜խ, կարծես տարով չեկար,

Դե՛ քելե, դե՛ քելե, յարո ջա՛ն:

 

 

Դե՛ քելե, դե՛ քելե, դե՛ քելե, դե՛ քելե,

Դե՛ քելե, դե՛ քելե, դե՛ յարո ջան:

Դե՛ քելե, դե՛ քելե, դե՛ քելե, դե՛ քելե,

Դե՛ քելե, դե՛ քելե, դե՛ յարո ջան:

 

Մեր բաղում կա չինարի,

Դե՛ քելե, դե՛ քելե, յարո ջա՛ն,

Ե՛կ երթանք, ինձ հետ արի՛,

Դե՛ քելե, դե՛ քելե, յարո ջա՛ն,

Ես՝ սոխակ, դու՝ վարդենի,

Դե՛ քելե, դե՛ քելե, յարո ջա՛ն,

Տա՜ղ ասա, թփի թառին,

Դե՛ քելե, դե՛ քելե, յարո ջա՛ն:

 

Դե՛ քելե, դե՛ քելե, դե՛ քելե, դե՛ քելե,

Դե՛ քելե, դե՛ քելե, դե՛ յարո ջան:

Դե՛ քելե, դե՛ քելե, դե՛ քելե, դե՛ քելե,

Դե՛ քելե, դե՛ քելե, դե՛ յարո ջան:

 

Рубрика: Երաժշտություն

Աբարանը քրոտ ա, Մարե, Մարե, Աման, աման, Դերիկո յար

Աբարանը քրոտ ա

 1. Աբարանը քարոտ ա

Վայ, լե, լե, լե, վայ, լո ջան,

Քարի տակը արոտ ա,

Իմ մայրիկ ջան, իմ քույրիկ ջան:

 

 1. Թամամ օխտը տարի ա,

Վայ, լե, լե, լե, վայ, լո ջան,

Քիրն ախպորը կարոտ ա:

Իմ մայրիկ ջան, իմ քույրիկ ջան:

 

 1. Բաղչի միջի ալ վարդ ես,

Վայ, լե, լե, լե, վայ, լո ջան,

Լավերը քեզի կուզեն:

Իմ մայրիկ ջան, իմ քույրիկ ջան:

 

 1. Բլբուլ լեզուդ լալ մնաց,

Վայ, լե, լե, լե, վայ, լո ջան,

Վարդերդ անքաղ մնաց:

Իմ մայրիկ ջան, իմ քույրիկ ջան:

 

 1. Նշանածդ չինար է,

Վայ, լե, լե, լե, վայ, լո ջան,

Չինար ու բարդի ծառ է:

Իմ մայրիկ ջան, իմ քույրիկ ջան:

 

 1. Բերդի բոլոր կամար է,

Վայ, լե, լե, լե, վայ, լո ջան,

Աղջիկ տղի համար է:

Իմ մայրիկ ջան, իմ քույրիկ ջան:

 

Մարե, Մարե

 1. Մարե, Մարե,

Գընա, գընա, հետդ եմ,

Ջանե, ջանե,

Ալ խնձոր եմ, ջեբդ եմ:

Մարե ջան, մարե ջան,

Ալ խնձոր եմ, ջեբդ եմ,

Ջանե ջան, ջանե ջան,

Չալ խնձոր եմ, ջեբդ եմ:

 

 1. Մարե, Մարե,

Սիրել եմ սերն էրեսին,

Ջանե, ջանե,

Անթառամ թերն էրեսին:

Մարե ջան, մարե ջան,

Սիրել եմ սերն էրեսին,

Ջանե ջան, ջանե ջան,

Անթառամ թերն էրեսին:

 

 1. Մարե, Մարե,

Նստել ես հատիկ, պատիկ,

Ջանե, ջանե,

Աչքերդ՝ նռան հատիկ:

Մարե ջան, մարե ջան,

Նստել ես հատիկ, պատիկ,

Ջանե ջան, ջանե ջան,

Աչքերդ՝ նռան հատիկ:

 

 1. Մարե, Մարե,

Կաքավը կայնե քարին,

Ջանե, ջանե,

Խաղով կըկանչե յարին:

Մարե ջան, մարե ջան,

Կաքավը կայնե քարին,

Ջանե ջան, ջանե ջան,

Խաղով կըկանչե յարին:

 

 

Աման, աման, Դերիկո յար

 1. Էրնեկ ես ծառ եղնեի,

Էրնեկ ես ծառ եղնեի,

Ձեր դռանը բուսնեի,

Ձեր դռանը բուսնեի,

Աման, աման, Դերիկո յար:

 

 1. Սարեն անցան հավքերը,

Սարեն անցան հավքերը,

Կիսատ չի մնա սերդ,

Կիսատ չի մնա սերդ,

Աման, աման, Դերիկո յար:

 

 1. Բոյը երկան ու սիրուն,

Բոյը երկան ու սիրուն,

Հազար էրնակ քու տիրուն,

Հազար էրնակ քու տիրուն,

Աման, աման, Դերիկո յար:

 

 1. Սուն ու գերան քար է պետք,

Սուն ու գերան քար է պետք,

Սրտով սիրած յար է պետք,

Սրտով սիրած յար է պետք,

Աման, աման, Դերիկո յար:

 

 1. Երկան արտը գարի է,

Երկան արտը գարի է,

Նշանվելու տարի է,

Նշանվելու տարի է,

Աման, աման, Դերիկո յար:

 

Ղարսա բերդը բլիլ է

Սարերը կանաչ հոտով, յաման յար,
Սիրտս լիքն է կարոտով, յաման յար:
Յարըս ընձնից բեզարած, յաման յար,
Տուն կուգա հանդի մոտով, յաման յար:

Ղարսա բերդը բլիլ է, յաման յար,
Յարըս տակին քնիլ է, յաման յար:
Սարերը կանաչ խոտով, յաման յար,
Սիրտըս լիքն է գարունով, յաման յար: