Рубрика: Հայոց լեզու 8, Թարգմանություններ

Թարգմանություն․ Молитва․․․ Աղոթքը․․․

Есть хорошо известная история об одной влюбленной крестьянской девушке из Пенджаба. Девушка эта однажды в задумчивости проходила по полю, где религиозный человек возносил свои молитвы. Закон религии не позволяет пересекать такое место. Когда деревенская девушка шла обратно, религиозный человек сказал ей:

Կա շատ հայտնի պատմություն մի Պենդջաբա գյուղից, սիրահարած աղջկա մասին։ Այդ աղջիկը մի օր մտածմունքների մեջ ընկած քայլում էր դաշտով, երբ կրոնավոր մեկը աղոթում էր։ Կրոնի օրենքը արգելում էր քայլել այն տարածքում, որտեղ աղոթում էին։ Երբ գյուղացի աղջիկը վերադառնում էր, կրոնավոր մարդը ասաց նրան։

— Как ты грубо поступила, неразумная девушка, ведь это большой грех — проходить по тому месту, где человек возносит молитвы Богу!

-Ինչքան տգեղ դու վարվեցիր, անհասկացող աղջիկ, չէ որ դա մեծ մեղք է, քայլել այն տարածքում, որտեղ մարդը աղոթում է Աստծո համար։

Девушка остановилась и в большом недоумении спросила:

Աղջիկը կանգնեց և մեծ տարակուսանքով հարցրեց։

— Что вы имеете в виду под молитвами?

-Դուք ի՞նչ նկատի ունեք ասելով աղոթք։

— Молитвы? — воскликнул он. — Ты что, не знаешь, глупая девушка, что такое молитвы? Это разговор с Богом! Возносить молитвы — значит думать о Боге и разговаривать с Ним.

-Աղո՞թք,-պատասխանեց նա,-ի՞նչ է, չգիտե՞ս, հիմար աղջիկ, թե ինչ է աղոթքը։ Դա Աստծո հետ խոսաքցությունն է։ Աղոթել, նշանակում է, մտածել Աստծո մասին և խոսել Նրա հետ։

Девушка сказала:

Աղջիկը ասաց․

— Вот странно! Как же это вы смогли увидеть меня, если думали о Боге и разговаривать с Ним? Когда я проходила здесь, я думала о своем возлюбленном и про себя разговаривала с ним. Поэтому я вообще не заметила вас.

-Ինչ տարօրինակ է։ Այդ ինչպե՞ս դուք կարողացաք նկատել ինձ, երբ մտածում էիք Աստծո մասին և խոսում Նրա հետ։ Երբ ես անցնում էի այս տարածքով, ես մտածում էի իմ սիրելիի մասին և ինքս իմ մեջ խոսում նրա հետ։ Այդ պատճառով էլ ես ընդհանրապես չնկատեցի Ձեզ։

Рубрика: Անգլերեն ընտրություն, Թարգմանություններ

Honor and Help Your Parents;

Emily is a teenager and lives with her parents. She and her best friend, Kim, find out that their favorite band will give a concert in their town on Friday night. They really want to go, but they do not think their parents will let them.

Էմիլին պատանի էր և ապրում էր իր ծնողների հետ։ Նա և իր մտերիմ ընկերուհին՝Կիմը իմացել էին, որ իրենց սիրած ծումբը համերգ էր ունենալու իրենց քաղաքում ուրբաթ գիշերը։ Նրանք շատ են ուզում գնալ, բայց նրանք չեն մտածել, որ իրենց ծնողները պետք է իմանան դրա մասին։

Emily always asks her parents about the things that she wants to do, and they listen to what she has to say, so she decides to do the same thing this time. She explains that she wants to go to the concert with Kim, but her parents think that she is too young to go without an adult.

Էմիլին անընդհատ ասում էր իր ծնողների, թե ինչ է ուզում անել և նրանք լսեցին նրան, այսպիսով նա որոշում է կայացնում, որ պետք է անի այսինչը, այսինչ ժամանակ։ Նա բացատրեց, որ ուզում է գնալ համերգի իր ընկերուհի Կիմի հետ, բայց նրա ծնողները կարծեցին, որ նա շատ փոքր է միայնակ գնալու համար։

Emily tells Kim that she cannot go to the concert, but her friend’s answer is a real surprise to Emily. Kim tells her that she should just lie to her parents. «I asked my mom for permission to go and study with friends on Friday. But I will really go to the concert! She does not need to know,» Kim says.

Էմիլին ասաց Կիմին, որ նա չի կարող գնալ համերգին, բայց նրա ընկերուհին ասաց մի այնպիսզի բան, որը ցնցեց Էմիլիին։ Կիմը ասաց, որ նա կարող է խաբել իր ծնողներին։ «Ես ասել եմ իմ մայրիկին, որ թույլատվություն տա, որ ես և իմ ընկերը միասին գնանք սովորելու ուրբաթ օրը, բայց ես իրականից գնալու եմ համերգին»,-ասաց Կիմը։

Emily does not know what to say. She is always very honest with her parents, and they are fair in their decisions. Emily has never felt comfortable lying, and her parents always tell her that it is wrong.

Էմիլին չգիտեր, թե ինչ պատասխանել։ Նա միշտ ազնիվ էր իր ծնողների նկատմամբ և նրանք կատարում էին արդար որոշումներ։ Էմիլին երբեք չէր զգացել քաղցր սուտը և նրա ծնողները միշտ ասում էին նրան, որ դա ճիշտ է։

«I really do not want to be dishonest with my parents,» Emily tells her friend.

«Ես իսկապես չեմ ուզում անազնիվ լինել իմ ծնողների նկատմամբ» Էմիլին ասաց իր ընկերուհուն։

«Oh, stop acting like a little kid! Everyone lies,» Kim replies.

«Լավ, վերջացրու նմանվել փոքրիկ երեխայի։ Բոլորն են ստում»,-Կիմը պատասխանեց։

But Emily is not so sure. She thinks that honesty is very important.

Բայց Էմիլին այնքանել համաձայն չէր։ Նա մտածում էր, որ ազնվությունը շատ կարևոր է։

On Thursday, Kim invites Emily over to her house to watch a movie after school. When they get there, Kim and her mother get into a fight. Emily realizes that Kim lies to her mother all the time, and her mother does not trust her. Emily thinks this is terrible. She sits uncomfortably on the couch as Kim and her mother fight most of the afternoon.

Հինգշաբթի, Կիմը հրավիրում է Էմիլիին դասերից հետո իր տուն դիտելու ֆիլմ։ Երբ նրանք հասան, Կիմը և նրա մայրիկը սկսեցին կռվել։ Էմիլին գիտակցեց, որ Կիմը ստում էր իր մայրիկին անընդհատ և նրա մայրիկը չէր հավատում նրան։ Էմիլին կարծեց, որ դա սարսափելի է։ Նա անհարմար նստեց դահլիճում, որովհետև Կիմը և նրա մայրիկը կռվում էին մինչև երեկո։

As she sits there, Emily remembers that Kim always tells her how terrible her relationship with her mother is. Kim thinks her mother does not understand her, but Emily thinks maybe Kim’s mother is just tired of Kim being dishonest with her.

Քանի որ նա նստել էր այնտեղ, Էմիլը հիշեց, որ Կիմը անընդհատ պատմում էր նրան թե ինչ սարսափելի հարաբերությունների մեջ է նա իր մայրիկի հետ։ Կիմը կարծում էր, թե իր մայրիկը չի հասկանում իրեն, բայց Էմիլը կարծում էր միգուցե Կիմի մայրիկը միայն ցանկանում էր, որ Կիմը ազնիվ լինի նրա հետ։

As she walks home, Emily decides she will not lie to her parents about the concert. There will be lots of concerts in the future, but these are the only parents she will ever have. She knows it is better to honor them and help them so that they can have a good relationship. Because her parents trust her, they let her do most of the things that she wants to do, and she really prefers it that way.

Երբ նա գնում էր տուն, Էմիլը որոշում է կայացնում չստել իր ծնողներին համերգի վերաբերյալ։ Դեռ շատ համերգներ կկայանան ապագայում, բայց կիր ծնողները միակն են։ Նա հասկանում էր, որ ավելի լավ կլինի հարգել նրանց և օգնել նրանց, այսպիսով նրան կկարողանան լինել լավ հարաբերությունների մեջ։ Որովհետև նրա ծնողները վստահում էին նրան և դրա շնորհիվ նրանք թողնում էին նրան անել այն ամենը ինչ նա կցանկանար և նա նախընտրում էր այդ տարբերակը։

Рубрика: Հայոց լեզու 7, Թարգմանություններ

Пощечина. Ապտակը

У царя Акбара иногда бывали странные причуды. Однажды он ни с того, ни с сего дал пощечину -человеку, стоящему рядом. Им оказался Бирбал, самый высокопоставленный человек при дворе. Бирбал подождал несколько секунд, наверное, думая, что делать, однако делать что-нибудь было нужно! И вот он развернулся и дал пощечину человеку, стоящему рядом. Им оказался один из министров. Тот просто опешил: «Что происходит? Что это за шутки?» Потом, недолго думая, он отпечатал свою ладонь на щеке помощника…

Ակբար թագավորը տարօրինակություններ ուներ: Մի անգամ նա անտեղի ապտակեց իր կողքին կանգնած մարդուն: Դա Բիրբալն էր` ամենաբարձր դիրք ունեցող մարդը այգում: Բիրբալը սպասեց մի քանի վայրկյան, երևի մտածելով ինչ անել, առանց դրա էլ ինչ-որ բան անել պետք էր: Եվ ահա նա պտտվեց և ապտակեց իր կողքի կանգնածին: Կողքի կանգնածը նախարարն էր: Նա շատ զարմացավ: «Ինչ է այստեղ կատարվում: Ինչ կատակներ են»:առանց երկար մտածելու նա  էլ իր հերթին թողեց իր մատների հետքը օգնականի դեմքին:

Говорят, что эта пощечина обошла всю столицу. А ночью Акбара внезапно ударила его собственная жена. Он спросил:

Ասում են, որ այդ ապտակը անցավ ամբողջ երկիրը: Իսկ գիշերը հանկարձակի Ագբարին խբեց իր կինը: Նա հարցրեց.

— Что ты делаешь? А она ответила:

-Ինչ ես անում: Իսկ կինը պատասխանեց.

— Я не знаю, в чем дело, но это происходит по всей столице. Сегодня меня ударила твоя старшая жена. Но она старше меня, поэтому я не могла ответить ей тем же. А кроме тебя, мне некого ударить.

-Ես չգիտեմ, թե ինչ է կատարվում, բայց սա կատարվում է ամբողջ երկրով: Այսօր ինձ խբեց քո ծեր կինը: Բայց նա ինձանից մեծ է, այդ պատճառով ես չէի կարող նրան պատասխանել: Իսկ քեզնից բացի, ես ոչ ոքի չունեմ, որպեսզի խփեմ: 

— Надо же, — задумчиво произнес Акбар. — Моя пощечина вернулась ко мне.

-Զարմանալի է,-մտահոգված ասաց Ակբարը,-Իմ ապտակը վերադարձավ ինձ: 

Рубрика: Անգլերեն ընտրություն, Թարգմանություններ

Աղվեսն ու հովազը. the fox and the leopard

Աղվեսն ու հովազը   the fox and the leopard

Աղվեսն ու հովազը վիճեցին, թե իրենցից ով է ավելի գեղեցիկ: Հովազը պարծեցավ իր նախշավոր մորթիով, բայց աղվեսը նրա պատասխանեց.

The fox and the leopard argued among themselves who was more beautiful. The leopard boasted with his figured fur, but fox say.

— Ես քեզանից շատ ավելի գեղեցիկ եմ, քանի որ ոչ թե մարմինս է նախշուն, այլ հոգիս էճարտար ու ճկուն:

-I more beautiful than you, because not my body is a pattern; my spirit flexible. 

Առակս ցուցանե, որ խելքի նրբությունը մարմնի գեղեցկությունից լավ է:

The story says; that delicacy of mind is more than body beauty.

Рубрика: Հայոց լեզու 7, Թարգմանություններ

Мир и мы. Աշխարհը և մենք

Мир и мы. Աշխարհը և մենք

Давным-давно один король построил дворец, все стены, полы и потолки которого были в зеркалах.

Շատ վաղուց մի թագավոր պալատ է կառուցում, որի բոլոր պատերը, հատակները և առաստաղները հայելուց էին:

Как-то во дворец забежала собака. Оглядевшись, она увидела множество собак вокруг себя. Будучи весьма разумной и осторожной, она на всякий случай оскалилась, чтобы защитить себя от этих миллионов собак и испугать их. Все собаки тут же оскалились в ответ. Собака тихо зарычала — они (во дворце было гулкое эхо) с угрозой ответили ей. Теперь собака была точно уверена, что жизнь ее в опасности, и принялась громко лаять. Но когда она залаяла, собаки в зеркалах тоже залились отчаянным лаем. И чем больше она лаяла, тем громче, как казалось бедной собаке, они ей отвечали.

Ինչ-որ կերպ պալատ է մտնում մի շուն: Նայելով շուրջը, նա տեսնում է շատ շներ: Լինելով շատ խելացի և զգույշ, նա ամեն դեպքում ինքնապաշտպանության համար ատամ է ցույց տալիս: Մյուս շները նույնպես ատամ ցույց տվեցին: Շունը կամաց գռմռաց. շները (պալատում քար լռություն էր) սպառնալիքով պատասխանեցին նրան: Այսպիսով շունը լիովին վստահ էր, որ իր կյանքը վտանգի տակ է և սկսեց բարձր հաչալ: Բայց երբ նա հաչաց, բոլոր շները հայելու միջից սկսեցին հաչալ նույնպես: Եվ որքան բարձր էր նա հաչում, շիր կարծիքով ավելի բարձր հաչոցով էին նրան պատասխանում:

Утром несчастную собаку нашли мертвой. А ведь она была во дворце одна. Никто не дрался с ней, потому что дворец был пуст. Просто она увидела саму себя во множестве зеркал и испугалась. И когда она начала сражаться, отражения в зеркалах тоже вступили в борьбу. Она погибла в борьбе с миллионом собственных отражений.

Առավոտյան դժբախտ շանը գտան սատկած: Չէ որ նա պալատում միայնակ էր: Ոչ ոք չէր կռվել նրա հետ, որովհետև պալատը դատարկ էր: Նա միայն տեսավ ինքն իրեն լիքը հայելիների մեջ և վախեցավ: Եվ երբ նա սկսեց կռվել, հայելու միջի արտացոլանքը նույնպես մտավ կռվի մեջ: Նա սատկեց միլիոնավոր արտացոլանքների հետ կռիվ անելու ժամանակ: 

Рубрика: Հայոց լեզու 7, Թարգմանություններ

Evening Dinner with a Father. Երեկոյան ընթրիք հոր հետ

A son took his old father to a restaurant for an evening dinner.  Father being very old and weak, while eating, dropped food on his shirt and trousers.  Other diners watched him in disgust while his son was calm.

Որդին երեկոյան ընթրիքին տանում է իր ծեր հորը ռեստորան: Հայրը շատ ծեր էր և թույլ, ուտելիս ուտելիքը ընկնում էր նրա վերնաշապիկին և շալվարին: Մյուսները նայում էին նրան զզվանքով, բացի որդուց:

After he finished eating, his son who was not at all embarrassed, quietly took him to the washroom, wiped the food particles, removed the stains, combed his hair and fitted his spectacles firmly.  When they came out, the entire restaurant was watching them in dead silence, not able to grasp how someone could embarrass themselves publicly like that.  The son settled the bill and started walking out with his father.

Հետո նա վերջացրեց ուտելը, իր որդին, որը ընդհանրապես անհանգստացված չէր ուղեքցում է նրան լվացարան, վերցնում է ուտելիքների մնացորդները, մաքրում է հետքերը, սանրում է մազերը և դնում է ակնոցները: Երբ նրանք դուրս էին գալիս ամբողջ ռեստորանը քառ լռում էր: 

At that time, an old man amongst the diners called out to the son and asked him, “Don’t you think you have left something behind?”.

The son replied, “No sir, I haven’t”.

The old man retorted, “Yes, you have!  You left a lesson for every son and hope for every father”.

The restaurant went silent.

Moral: To care for those who once cared for us is one of the highest honors.   We all know, how our parents cared for us for every little thing.  Love them, respect them, and care for them.

Рубрика: Անգլերեն ընտրություն, Թարգմանություններ

A Man with a Lamp. Լամպով տղամարդը

Once upon a time, there was a small town. There lived a man by himself who couldn’t see. He was blind. Yet, he carried a lighted lamp with him whenever he went out at night.

ժուկով ժամանակով, կար մի փոքր քաղաք: Այնտեղ կար մի մարդ, որը չէր տեսնում: Նա կույր էր: Դեռևս, գիշերը դուրս գալուց նա իր հետ է տանում լուսավորված լամպ:

One night as he was coming home after having a dinner outside, he came across a group of young travellers. They saw that he was blind, yet carrying a lighted lamp. They started passing comments on him and made a fun of him. One of them asked him, “Hey Man! You are blind and can’t see anything! Why do you carry the lamp then?!”

Մի գիշեր, երբ նա դրսում ընթրիք ունենալուց հետո վերադարձավ տուն, նա հանդիպեց մի խումբ երիտասարդ ուղևորների: Նրանք նկատեցին, որ նա կույր է, սակայն լուսավորված լամպով: Նրանք մեկնաբանում էին այդ մարդուն և զվարճեցնում նրան: Նրանցից մեկը հարցրեց.»Հեյ, պարոն: Դու կույր ես և չես տեսնում ոչինչ: Ինչու ես դու քո հետ տանում այդ լամպը: «

The blind man replied, “Yes, unfortunately, I am blind and I can’t see anything but a lighted lamp which I am carrying is for the people like you who can see. You may not see the blind man coming and end up pushing me. That is why I carry a lighted lamp”.

Կույր մարդը պատասխանեց. «Այո, ցավոք սրտի ես կույր եմ և չեմ կարող տեսնել ոչինչ, բայց լուսավոր լամպը, որը ես տանում եմ ձեր նման մարդկանց համար է, ովքեր կարողանում են տեսնել: Դուք կարող եք չտեսնել եկող կույր մարդուն և այդ ամենը ավարտվի հրմշտելով: Ահա թե ինչու եմ ես ինձ հետ տանում այս լամպը:»

The group of travellers felt ashamed and apologized for their behaviour.

Ճանաճարհորդների խումբը ամաչեց և ներողություն խնդրեց նրանց պահվածքի համար:

Moral: We should think before judging others. Always be polite and learn to see things from others point of view.

Իմաստը`Մենք կարող ենք դատել մյուսներին առանց մտածելու: Միշտ եղեք բարի և սովորեք ամեն ինչին դիտել ուրիշի աչքերից:

Рубрика: Հայոց լեզու 7, Թարգմանություններ

The Four Smart Students. չորս խելացի ուսանողները. Թարգմանություն

One night four college students were out partying late night and didn’t study for the test which was scheduled for the next day. In the morning, they thought of a plan. They made themselves look dirty with grease and dirt. Then they went to the Dean and said they had gone out to a wedding last night and on their way back the tire of their car burst and they had to push the car all the way back. So they were in no condition to take the test.

Մի գիշեր քոլեջի 4 ուսանողներ երեկույթ են կազմակերպում և չեն պատրաստվում հաջորդ օրը կայացող թեսթին: Առավոտյան նրանք պլան են մտածում: Նրանք իրենց վրա են քսում հող և կեղտ: Այնուհետև նրանք գնում են և ասում են, որ անցած գիշեր, հարսանիքից հետո վերադառնաալիս նրանց մեքենայի անվադողը ծակվում է և նրանք ամբողջ ճանապարհը անցել են մեքենան հրելով: Այսպիսով նարնք չէին կարող պատասխանել թեսթին: 

The Dean thought for a minute and said they can have the re-test after 3 days. They thanked him and said they will be ready by that time.

Քննիչը մտածեց մի քանի րոպե և որոշեց, որ նրանք կունենան կրկին թեսթ երեք օր հետո: Նրանք շնորհակալություն հայտնեցին և խոստացան այդ ժամանակ պատրաստ լինել:

On the third day, they appeared before the Dean. The Dean said that as this was a Special Condition Test, all four were required to sit in separate classrooms for the test. They all agreed as they had prepared well in the last 3 days.

Երրորդ օրը նրանք վերադարձան: Քննիչը ասաց, որ այս թեսթը լինելու է հատուկ և բոլոր չորս ուսանողները, պետք է նստեն տարբեր դասալսարաններում: Բոլորը համաձայնվեցին, քանի որ վերջին երեք օրերի ընթացքում լավ պատրաստվել էին:

The Test consisted of only 2 questions with the total of 100 Points.

Թեսթի մեջ գրված էր միայն երկու հրաց, որի համար նրանք ստանալու էին 100 միավոր:

1) Your Name __________ (1 Points)

1) Քո անունը————-(1 միավոր)

2) Which tire burst? __________ (99 Points)

2)Որ անվադողը ծակվեց———-(99 միավոր)

Options – (a) Front Left (b) Front Right (c) Back Left (d) Back Right

Պատասխանները-ա.առաջի ձախը, բ. առաջի աջինը, գ.հետևի ձախինը, դ.հետևի աջինը:

Moral: Be Responsible else you too will learn your lesson!

Իմաստը`Պատասխանատու լինելու դեպքում, դուք էլ կսովորեք ձեր դասերը:

Рубрика: Русский язык 7, Հայոց լեզու 7, Թարգմանություններ

Об умении быть благодарным. Շնորհակալ լինելու մասին

Թարգմանիր հետևյալ առակը և գրիր առակի մեջ արտահայտված գաղափարը.

ОБ УМЕНИИ БЫТЬ БЛАГОДАРНЫМ Շնորհակալ լինելու մասին

На полке стоял маленький глиняный кувшинчик для воды. В углу комнаты на кровати лежал больной, томимый жаждой. «Пить! Пить!..» — поминутно просил он. Но он был совсем один, и некому было помочь ему. Мольба больного была так жалобна, что кувшинчик не выдержал. Сострадание переполняло его. Прилагая невероятные усилия, он подкатился к постели больного, остановившись возле самой его руки. Больной открыл глаза, и взгляд его упал на кувшинчик. Собрав все свои силы, человек взял кувшинчик и прижал его к горячим от жара губам. И только теперь он понял, что кувшин пуст! Собрав последние силы, больной швырнул кувшинчик об стену. Тот разлетелся на бесполезные куски глины.

Դարակի վրա դրված էր ջրի համար նախատեսված կավե կուժ: Սենյակի անկյունում`մահճակալի վրա պառկած էր հիվանդը, որը շատ-շատ ծարավ էր: «Խմել, խմել…»-րոպեն մեկ խնդրում էր նա: Բայց նա մենակ էր սենյակում և ոչ մի ոգնող չկար: Նրա խնդրանքը այնքան աղիողորմ էր, որ կուժը չդիմացավ: Խիղճը չհերիքեց: Անհնարին ջանքեր գործադրելով, նա գլորվեց հիվանդի մահաճակալի մոտ, կանգ առնելով նրա ձեռքի կողքին: Հիվանդը բացեց աչքերը և նկատեց կուժը: Հավաքելով իր բոլոր ուժերը, մարդը վերցրեց կուժը և մոտեցրեց տաքությունից վառվող շուրթերին: Եվ միայն այդ ժամանակ նա հասկացավ, որ կուժը դատարկ է: Հավաքելով վերջին ուժերը, հիվանդը շպռտեց կուժը պատին: Վերջինս փշրվեց անպետք մասերի: 

Помните о благодарности — никогда не превращайте в куски глины тех, кто стремится вам помочь, даже если их попытки тщетны.

Հիշեք շնորհակալության մասին-ոչ մի անգամ մի դարձրեք կավե փշուրների նրանց, ովքեր ձգտում են ձեզ օգնել, նույնիսկ եթե նրանց փորձերը ատեղի են:

Рубрика: Հայոց լեզու 7, Անգլերեն ընտրություն, Թարգմանություններ

The Bear and The Two Friends Արջը և երկու ընկերները

Once two friends were walking through the forest. They knew that anything dangerous can happen to them at any time in the forest. So they promised each other that they would remain united in any case of danger.

Մի անգամ երկու ընկեր քայլում էին անտառով: Նրանք գիտեին, որ վտանգը կարող է գալ ցանկացած պահին: Խոստացան միմյանց, որ իրար կողքին կլինեն ցանկացած վտանգի ժամանակ:

Suddenly, they saw a large bear approaching them. One of the friends at once climbed a nearby tree. But the other one did not know how to climb. So being led by his common sense, he lay down on the ground breathless, pretending to be a dead man.

Հանկարծակի նրանք նկատում են իրենց մոտեցող մեծ արջի: Ընկերներից մեկը միանգամից բարձրացում է ծառը: Բայց մյուսը չէր կարողանում ծառ բարձրանալ: Եվ նա մտածելով գտավ ելքը. պառկեց գետնին` նմանվելով մեռած մարդու:

The bear came near the man lying on the ground. It smelt in his ears, and slowly left the place. Because the bears do not touch the dead creatures. Now the friend on the tree came down and asked his friend on the ground, “Friend, what did the bear tell you into your ears?” The other friend replied, “The bear advised me not to believe a false friend.”

Արջը մոտեցավ գետնին ընկած մարդուն: Հոտոտեց ականջները և գնաց, քանի որ արջերը ձեռք չեն տալիս դիակներին: Ծառը բարձրացած ընկերը իջավ և հարցրեց գետնին պառկած ընկերոջը. «Ընկեր, ինչ փսփսաց արջը քո ականջին»: Մյուս ընկերը պատասխանեց. «Արջը խորհուրդ տվեց ինձ չվստահել կեղծ ընկերոջը»:

Moral: True Friend is the one who always supports and stands by you in any situation.

Իմաստը`իսկական ընկերը նա է, ով միշտ օգնում է և կանգնած է քո կողքին ցանակացած իրավիճակում: